उद्देश्यम्

नाम

सोसयटीनाम उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानं भविष्यति।

मुख्यालय

संस्थानस्य मुख्यालयः कार्यालयश्च लखनऊ उत्तरप्रदेशे भविष्यति।

उद्देश्य

संस्थानस्योद्देयानि निम्नलिखितानि भविष्यन्ति:-

 • संस्कृतभाषा तथा तस्याः साहित्यस्य संरक्षणं, प्रोत्साहनं विकासश्च।
 • संस्कृत-पालि-प्राकृतभाषाणां हस्तलिखितानां दुर्लभाणां महत्त्वपूर्णानां च ग्रन्थानां तथा संस्कृतशिक्षासम्बद्धानाम् आवश्यकपुस्तकानां प्रकाशनम्।
 • संस्कृतस्य वैज्ञानिकानां तथा महत्त्वपूर्णानां कृतीनां हिन्द्यनुवादश्चान्यभाषानुवादस्तथा तत्प्रकाशनव्यवस्थापनम्।
 • संस्कृतस्य महत्त्वपूर्णकृतीनां प्रकाशने सहयोगप्रदानम्।
 • संस्कृतलेखकानां प्रकाशितोत्कृष्टकृतिभ्यः पुरस्कारप्रदानम्।
 • संस्कृतभाषायाः संस्कृतसाहित्यस्य च वृद्धेभ्यो विपन्नेभ्यो विद्वभ्यः आर्थिकसहायताप्रदानम्।
 • संस्कृतभाषाया उच्चाध्ययननिमित्तं निर्दिष्टावधये सुविधाप्रदानम् आर्थिकसहायताप्रदान´्च।
 • संस्कृतवाड्मयस्य विभिन्नपक्षेषु आधिकारिकविदुषां व्याख्यानायोजनम्।
 • विशिष्टकोटिकेभ्यः संस्कृतस्य विद्वभ्यः साहित्यकारेभ्यश्च पुरस्कारप्रदानं सम्मानप्रदान´्च।
 • संस्कृतभाषासाहित्यविभिन्नपक्षसम्बधिन्तगोष्ठीनाममायोजनं कविसम्मेलनस्यायोजनं, संस्कृतिककार्यक्रमाणामायोजन´्च।
 • संस्कृतपत्रिकाणां प्रकाशनम्
 • आकाशवाणीमाध्यमेन दूरदर्शनमाध्येन वान्यप्रसारमाध्यमैः सस्कृतभाषायाः संस्कृतसाहित्यस्य प्रचारे प्रसारे च प्रयासः।
 • संस्कृतभाषायाः संस्कृतसाहित्यस्य च विकाससम्बन्धिसंस्थाभ्यः, अनुसन्धानशालाभ्यः, पुस्तकालयेभ्यः पुस्तकालयेभ्यः सहायताप्रदानम्।
 • संस्कृतस्य प्रख्यातसंस्थानेभ्य आदानप्रदानं सम्पर्कस्थान´्च।
 • संस्कृतविकासाय केन्द्रियसर्वकारात् राज्यसर्वकारात् वान्यसंस्थाभ्यो व्यक्तिभ्यश्च सहायताप्राप्तिः।
 • संस्कृतपालिप्राकृतहस्तलिखितकृतीनां (पाण्डुलिपीना)ं क्रयणं सङ्ग्रहः पुस्तकालयादीनां स्थापनायाः व्यवस्थास्थापनम्।
 • एतादृशसर्वप्रासङ्गिककार्याणि कर्तव्यानि यानि उपरिनिर्दिष्टानाम् उदेश्यानाम् अग्रसारणे सहायकानि स्युः।

कार्यकारिणीसमितिसदस्यानां नाम सङकेतः व्यसायः, येभ्यः संस्थानियमानुसारं कार्यभारः समर्पितोऽस्ति।