ग्रन्थप्रकाशनानुदानम्

संस्थानेन ग्रन्थप्रकाशनानुदानं, पत्रपत्रिकानुदानं सार्वजनिकपुस्तकालयेभ्यः संस्कृतग्रन्थसहायतायै सांस्कृतिककार्यक्रमार्थमनुदाानं शासनेन सम्बन्धितविषयेषु धनराशौ प्राप्ते प्रदीयते।