ग्रन्थ प्रकाशनम्

संस्थानेन अद्यावधि सप्तचत्वारिंशतो ग्रन्थानां प्रकाशनं कृतमस्ति, यत्र संस्कृतवाङ्मयस्य वृहद् इतिहासस्य प्रकाशनमत्यन्तमेव महत्त्वपूर्णं वर्तते। अनेनैव साकं साहित्यरत्नमंजूषाख्यग्रन्थस्य प्रकाशनं कृतमस्ति। संस्थानपुस्तकालये रक्षितानां पाण्डुलिपीनां सूचिः पाण्डुलिपि विवरणिका इत्याख्ये पुस्तके प्रकाशितमस्ति। संस्कृतसंस्थानेन षाण्मासिकशोधपत्रिका ‘परिशीलम्‘ इति प्रकाश्यते। एतदतिरिक्तं संस्कृतवाङ्मये महिलानां योगदानं स्थानं, दर्शनंतत्त्वविमर्शो, व्याकरणतत्त्वविमर्श इति प्रकाशितमस्ति। पौरोहित्यकर्मप्रशिक्षकः, कालिदास-ग्रन्थावली इत्यनयोः पुस्तकयोः संशोधितं संस्करणमतीव लोकप्रियं वर्तते।