पाण्डुलिपि संरक्षण योजनाः एवं पुस्तकालयः

संस्कृतसंस्थान अतिमहत्त्वपूर्णप्राचीनताडपत्रभुर्जपत्रैसाकं अष्टसहस्रं हस्तलिखितग्रन्थाः संरक्षितास्सन्ति। सस्थानकार्यालस्य वृहद्भागे संस्कृतग्रन्थाानामेकोऽस्ति संस्थापितः पुस्तकालयः, यस्मिन् संस्कृतस्य प्रायशः एकविंशतिसहस्रं मुद्रितानि तथा अष्टसहस्रं पुस्तकानि हस्तलिखितानि वर्तन्ते।