पुरस्कारनियमावली

क्र.सं. विषय
  पुरस्कार नियमावली upsanskrit-nic.in/puraskarniyamavali.pdf देखें और डाउनलोड करे
यथासंशोधितमेवं परिवध्र्रितं -2015
(शासनादेशःसं0 115/21.307सं0सं034/06दिनांकः 11 मई 2007 तथा
शासनादेशसं0 92/21.3.2010सं0सं0.34/2006 दिनांकः16 जूनं2010शासनादेशसं020/21.3.2015सं0सं0. 34/2006दिनांकः5 फरवरी 2015 इति सर्वं संयोज्यं संशोधितम्।)

पुरस्कारनियमावली

 • नियमावलीयम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानपुरस्काराणां पुनरीक्षितां पुनर्घटिता नियमावली 2006 कथयिष्यते।
 • इयं नियमावली त्वरितमेव प्रभाविनी भविष्यति।
 • इयं नियमावली संस्कृते रचनात्मकलेखकान् प्रोत्साहयितुं संस्कृतभाषायाःदीर्घकालीनसेवायै संस्कृतविदुषां प्रोत्साहनार्थं पुरस्कारार्थं सम्माननार्थमिति योजनाविषये प्रभाविता भविष्यति। पालिप्राकृतरचनाकारानपि अस्यां योजनायां योजयितुमेतस्यां नियमावल्यां प्राविधानं क्रियते।
 • विश्वभारतीपुरस्कारस्य नामितग्रन्थपुरस्कारस्य पात्रताक्षेेत्रं सम्पूर्णं भारतं भविष्यति। शेषाणां सर्वेषामपि पुरस्काराणां चयनार्थम् इदमावश्यकं भविष्यति यत् सम्बद्धो विद्वान् उत्तरप्रदेशस्य वर्तमानसीमासु गृहीतजन्मा स्यात्। अथवा न्यूनादपि न्यूनं 10वर्षेभ्यः उत्तरप्रदेशे निवसन् वर्तेत। पुरस्काराणां़ प्रवृत्तिः, धनराशिः एवं पुरस्काराणां संख्या
 • वर्तमानसमये शासनद्वारा स्वीकृतानां शतप्रतिशतवित्तपोषितपुरस्काराणां प्रवृृत्तौ संख्यायां धनराशौ च शासनस्वीक्त्यनन्तरं वृद्धिः कर्तुं शक्यते।
  • विविश्वभारतीपुरस्कारः एकः एकसहस्राधिकपंचलक्षपरिमितरूप्यकाणाम्
  • महमहर्षिवाल्मीकिपुरस्कारः एकः एकसहस्राधिकद्विलक्षपरिमितरूप्यकाणाम्
  • विशिष्टपुरस्काराः पंच एकसहस्राधिकैकलक्षपरिमितरूप्यकाणाम्
  • नामितपुरस्काराः पंच एकाधिकपंचाशत्सहस्रमितरूप्यकाणाम्
  • वेदपण्डितपुरस्काराः दश एकाधिकपंचाशत्सहस्रमितरूप्यकाणाम्
  • विशेषपुरस्काराः षट् एकविंशतिसहस्ररूप्यकाणाम्
  • विविधपुरस्काराः विंशतिः एकादशसहस्ररूप्यकाणाम्
  • महर्षिव्यासपुरस्कारः एकः एकसहस्राधिकद्विलक्षपरिमितरूप्यकाणाम
  • नारदपुरस्कारः एकः एकसहस्राधिकैकलक्षपरिमितरूप्यकाणाम्
 • पुरस्कारयोजनान्तर्गतं प्रतिवर्षं प्रकाशितपुस्तकानां तथा अन्यपुरस्काराणां प्रविष्टिप्राप्तिहेतवे पुरस्काराणां विज्ञापनं प्रमुखसमाचारपत्रेषु प्रकाश्य अतिरिक्तविज्ञापनप्रारूपं देशस्य/उत्तरप्रदेशस्य सर्वेषामपि विश्वविद्यालयानां प्रमुखसंस्थाभ्योऽपि प्रेष्यताम्। पुरस्कारार्थिभ्यः संस्थानद्वारा निर्धारिते प्रारूपपत्रे एव प्रस्तावो लप्स्यते। संस्थानद्वारा निर्धारितप्रारूपपत्रे प्रस्तावाभावात् प्रस्तावो न स्वीकरिष्यते।
  • प्रार्थनापत्रं पुरस्कारार्थिना स्वयमेव वा तत्परिचितेनापि प्रस्तोतुं शक्यते। विज्ञापने प्रार्थनापत्रप्रविष्टिप्राप्तेः संस्थाने एका समयसीमा निर्धारिता भविष्यति। निर्धारितान्तिमतिथेरनन्तरं डाकविभागकारणात् अन्यस्मात् कस्मादपि कारणात् संस्थानकार्यालये विलम्बेन प्राप्तमावेदनपत्रं प्रविष्टये संस्कृतसंस्थानमुत्तरदायि नैव भविष्यति।
  • पुरस्कारहेतुविज्ञापितान्तिमतिथौ किमपि आवेदनपत्रं ग्रन्थप्रविष्टिर्वा प्राप्तास्ति अथवा नेति विषये प्रेषण-सूचनादिविशेषपरिस्थितौ अस्यान्तिमनिर्णयाधिकारः निदेशकस्य अध्यक्षस्य वा भविष्यति।
 • कार्यकारिणसमितिः प्रत्येकं विधायाः ग्रन्थेभ्यः योग्यविदुषां विशेषज्ञानां समीक्षकाणां सूचीनिर्धारणं करिष्यति, यस्य अनुमोदनं शासनेन अत्यावश्यकं भविष्यति। कार्यकारिण्या अभावे निदेशकस्य संस्तुतौ माननीयाध्यक्षेण समीक्षकाणं विशेषज्ञानां चयनं करिष्यते। अध्यक्षः कार्यकारिणी उभयाभावे सर्वेऽधिकाराः प्रशासनिकविभागाधीना भविष्यन्ति।
 • पुरस्कारणां संख्यायां धनराशौ च परिवर्तनं शासनसहमत्या कर्तुं शक्यते। प्रत्येकविधायाम् उपयुक्तप्रविष्ट्यभावे पुरस्कारप्रदानबाध्यता नैव भविष्यति।
 • मौलिकानि प्रकाशितानि पुस्तकान्येव पुरस्कारयोग्यानि स्वीकरिष्यन्ते। नामितपुरस्कारवर्जम् अन्यग्रन्थपुरस्काराणां येषु संस्कृतस्य मूलविषयाः यथा योगः तन्त्रं ज्योतिषम्, भारतीयदर्शनम्,वेदः,भाषाविज्ञानम्,धर्मशस्त्रम् आदि यत्र मौलिकं चिन्तनं प्रस्तुयः भारतीयसंस्कृतेः न्यासरूपेण कृताः सन्ति इति सम्बद्धा हिन्द्याः अन्यभाषाणां मौलिकाः चिन्तनपराः ग्रन्थाः, यत्र संस्कृतवाड्मयस्य भारतीयसंस्कृतेश्च समृद्धिर्जायते एतादृशाः ग्रन्थाः विशेषरूपेण विचार्या भविष्यन्ति। संस्कृतप्रश्नोत्तरी दिग्दशिकासदृशपुस्तकानि पुरस्कारयोजनायां नैव सम्मिलितानि भविष्यन्ति।
 • पुस्तकानां प्रथमसंस्करणमेव पुरस्काराय विचारणीयं भविष्यतिं पूर्वप्रकाशितरचनानां संशोधितसंस्करणं पुस्तकरूपेण प्रकाशिते सति तस्यामेव दशायां पुरस्काराय विचारणीयं भवितुमर्हति, यदि तस्य षष्टिप्रतिशतसामग्री पूर्वं प्रकाशिता न स्यात्।
 • एतादृशी कृतिः या उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानेन पुरस्कृतास्ति, नेयं पुरस्कारयोग्या मंस्यते।
 • संस्कृतसंस्थानस्य वर्तमानानामधिकारिणां कर्मचारिणां कार्यकारिणीसमितिसदस्यानां सामान्यसभासदस्यानां पुरस्कारसमितिसदस्यानां कृतिः अथवा अन्यपुरस्कारार्थं प्राप्तप्रविष्टिः पुरस्कारार्थं न विचारणीया भविष्यति। वर्तमानपदतात्पर्यम् उक्तवित्तीयवर्षविषयकं वा केनचिदप्यंशेनास्ति, यस्मिन् वित्तीयवर्षे पुरस्कारार्थं विज्ञापनं प्रदत्तं स्यात्। वा यस्मिन् वित्तीयवर्षे पुरस्कारघोषणा कृतास्ति। विशेषपुरस्कारादधिकधनराशेः पुरस्कारार्थं कस्मैचिदपि विदुषे एकवारादधिकं तत्पुरस्कारार्थं न विचारो विधास्यते। विशेषपुरस्कारार्थं विविधपुरस्कारार्थं तस्यामेव विधायां पुरस्कारार्थं तस्यैव विदुषः कृतिःवर्षयैग्मात् पूर्वं न विचारयिष्यते।
 • पुरस्कारार्थं प्राप्तपुस्तकेषु यदि पुस्तकं स्तरीयं ग्रन्थो वा स्तरीयो नास्ति, तत्र पुनरावृत्त्यादिदृष्टिकोणेन समीक्षार्थं प्रेषणात्प्रागेव अस्वीकृतिर्भविष्यति। एतत्कृते निदेशकः अध्यक्षो निजस्तरेण अथवा अनिवार्ये सति समीक्षासमितिं निर्मातुं शक्नोति। पुरस्कारस्य प्रत्येकविधायै प्राप्तप्रविष्टिभ्यः प्राप्तपुस्तकेभ्यः कार्यकारिणीसमित्या पुरस्कारसमित्या वा अनुमोदितविशेषज्ञेभ्यः निदेशकस्तात्कालिकतां दृष्टिगतां कुर्वन् यथास्थिति द्वयोः समीक्षकयोर्नाम चित्वा अध्यक्षानुमोदनेन ग्रन्थान् समीक्षार्थं नियमानुसारं गोपनीयरीत्या प्रेषयिष्यति। पुस्तकार्थ प्राप्तप्रविष्टिभ्यः प्रत्येकं समीक्षः शतं पूर्णाड्कानाश्रित्य मूल्यांकनं कृत्वा अङ्कान् प्रदास्यति। एतदनन्तरं समीक्षकयोः प्रदत्ताङ्कान् संयोज्य कुलयोगं विमृश्य ततः पुरस्कारसमित्या निर्णेयो विधास्यते।
 • पुरस्कारप्रविष्टये प्रत्येकं पुस्तकस्य पंच प्रतयः अपेक्षिता भविष्यन्ति। पुरस्कारार्थं प्राप्तपुस्तकानि प्रकाशकेभ्यो न परावर्तिष्यन्ते। पुरस्कारप्राप्तानि पुस्तकानि पश्चात् सस्थानस्य पुस्तकालये संरक्षितानि भविष्यन्ति।
 • पुस्तकानां सर्वास्वपि पंचप्रतिषु लेखकेन निम्नलिखितप्रारूपे प्रमाणपत्रं देयं भविष्यति। अपेक्षितप्रमाणपत्ररहितं पुस्तकं पुरस्कारार्थं न विचारणीयं मंस्यते।
  • पुस्तकनाम
  • लेखकनाम
  • जन्मस्थानम्
  • लेखकस्य पत्राचारसंकेतः
  • उत्तरप्रदेशे विगतपंचवर्षेभ्यः निवासप्रमाणपत्रं संलग्नमस्ति न वेति-
  • पुस्तकविधा
  • प्रकाशनवर्षम्
  • प्रकाशकस्य नाम पत्राचारसंकेतः
  • कस्मै पुरस्काराय पुस्तकं प्रस्तुतं वर्तते
  • अहं प्रमाणीकरोमि यत् मया विरचितं ------- शीर्षकस्य प्रथमसंस्करणं प्रथमवारे सन्---ख्रिस्ताब्दे प्रकाशितमस्ति तथा पुस्तकस्य षष्टिप्रतिशतांशः वा तदधिकांशो न पुस्तकरूपेण पूर्वं प्रकाशितमस्ति।
  • दिनाङ्कः---- लेखकहस्ताक्षरम्---------- सम्पूर्णः पत्राचारसंकेतः---------

पुरस्कारार्हता

 • विश्वभारतीपुरस्कारः- संस्कृतसाहित्यस्य राष्ट्रियख्यातिप्राप्तविद्वांस वा अन्ताराष्ट्रियख्यातिप्राप्तकोविदा अर्हा भविष्यन्ति। उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानेन निर्धारितप्रपत्रे उक्तपुरस्कारार्थं निर्धारितसूचनाप्रपत्रं विश्वविद्यालयेभ्यः संस्कृतविश्वविद्यालयेभ्यः पालिप्राकृतसंस्कृतसंस्थानानां कुलपतिभ्यः विभागाध्यक्षेभ्यः तथा पत्रपत्रिकाणां सम्पादकेभ्यः वितरणार्थमुपलब्धीकरिष्यते। प्रपत्रप्रकाशनं देशस्य विभिन्नसमाचारपत्रेष्वपि प्रकाशितं भवेत्। प्राप्तनामसु विश्वभारतीपुरस्कारोपसमितिर्विचारं करिष्यति तथा प्राप्तप्रस्तावेषु एकनाम्न संस्तुतिं विधास्यति।
 • महर्षिवाल्मीकिपुरस्कारः - संस्कृतसाहित्ये रचनाधर्मितायै स्वविशिष्टकृतये राष्ट्रियाय अन्तारट्रियाय ख्यातिलब्धविदुषे प्रदास्यते येन काव्येन नाटकेन मौलिककृत्या संस्कृतसाहित्यस्य संवर्धने विशेषयोगदानं प्रदत्तं स्यात्। यः संस्थानेन प्रदीयमानेभ्यः विश्वभारतीपुरस्काराद् विशिष्टपुरस्कारेभ्यः भिन्नो भविष्यति। अस्यापि पुरस्कारस्य प्रचारप्रसारस्य चयनादिप्रक्रियायाश्च स्वरूपं विश्वभारतीपुरस्कारसमानं तथा विश्वभारतीपुरस्कारविशेषज्ञसमित्या नाम चास्य संस्तुतं भविष्यति।
 • विशिष्टपुरस्कारः - अस्य पुरस्कारस्य कृते स एव विद्वानर्हो भविष्यति, येन संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसाराय विकासकार्याय निरन्तरं प्रयासो विहितो भवेेत्। विशिष्टसेवाया न्यूतमावधिः विंशतिवर्षाणां भविष्यति। वा अनेन संस्कृतसम्मेलनसम्भाषणैः संस्कृतस्य सामाजिकप्रयोगे उल्लेखनीयं तथा प्रभावशालि योगदानं कृतं स्यात्।

  पंचाशत्सहस्ररूप्यकाधिकपुरस्कारेषु वितगवर्षत्रयस्य संलग्नाः विवरणिकाः प्रतिनिधयो रचना कस्यचिद् विदुषो विषये प्राप्तविदुषां संस्तुभिस्सह स्वतः पठितुं शक्यते। एतादृशविवरणानि वर्षत्रयं यावत् सुरक्षितानि स्थापयितुं शक्यन्ते, किन्तु विदुषा तत्परिचितेन वा निर्धारितप्रारूपस्य आवेदनमवश्यं प्रेषणीयं भविष्यति।

 • नामितपुरस्काराः
  • कालिदासपुरस्कारः एकः
  • बाणभट्टपुरस्कारः एकः
  • व्यासपुरस्कारः एकः
  • शंकरपुरस्कारः एकः
  • पाणिनिपुरस्कारः/सायणपुरस्कारः एकः

  उपर्युक्ताः पंच अपि पुरस्काराः लेखकस्य प्रकाशकस्य द्विपंचांगवर्षान्तराले प्रकाशितानां काव्यग्रन्थानां गद्यपद्यदर्शनपुराणेतिहासधर्मशास्त्रवेदवेदांगेव्याकरणविषयाणांम् उत्कृष्टरचनायै सम्मानार्थं विचारं करिष्यते तथा पुरस्कार एक एव एकस्यै व्यक्तये प्रदास्यते।

 • वेदपण्डितपुरस्कारः --- प्रतिवर्षं पुरस्कारार्थम् उत्तरप्रदेशस्य वेदपण्डितेभ्यः आवेदनपत्राणि आमन्त्रयिष्यन्ते। आवेदकेन वेदस्य कस्याश्चिदपि शाखायाः ज्ञानमावश्यकं गृहीतं भवेत्, तथा सम्पूर्णा संहिता कण्ठस्था स्यात्। वेदपण्डितपुरस्कारनिर्णयार्थं संस्थानेन परीक्षा नियुक्तपरीक्षकैः वैदिकश्रोतृणां मध्ये भविष्यति। मूल्याङ्कनाय निर्धारितप्रपत्रे उत्तरप्रदेशे गृहीतजन्मनां वा विगतदशवर्षेभ्यो निवसतां वेदपण्डितानां कृते दशाङ्कनामधिमानं दास्यते।

  वेदपण्डितपुरस्कारार्थं यदि कस्मिंश्चिद् वर्षे निर्धारितयोग्यतानामभ्यर्थिनाम् अनुपलब्घतास्थितौ सर्वसम्मत्या निर्णयं कृत्वा अवशेषपुरस्कारराशिः वेदवेदांगसम्बद्धपुरस्कारेभ्यः निर्धार्यताम्। किं चास्योल्लेखो विज्ञापनेऽपि विधीयताम्।

  पुरस्कारसमितिः यदि एकः पुरस्काश्चेत् वेदवेदांगाय नामितपुरस्कारं वा पुरस्कारद्वयरिक्तावस्थायां तेन धनराशिना विशिष्टपुरस्कारार्थमावेदिताय कस्मैचिदपि वेदपण्डिताय यो न्यूनादपि न्यूनं विंशतिवर्षपूर्वं संस्कृतसंस्थानस्य वेदपण्डितपुरस्कारं प्राप्तवान् स्यात्, तस्मै विदुषे पुरस्कारात् पुरस्कारसमितिः वेदविशिष्टपुरस्कारम् एकसहस्राधिकैकलक्षरूप्यकाणां दातुं संस्तुतिं कर्तुं शक्नोति।

 • विशेषपुरस्कारः - संस्कृतभाषायां विरचिता रचनात्ककृतिरेव विशेषपुरस्काराय विचारणीया भविष्यति। अस्मिन् वर्गे एकः पुरस्कारः पालिभाषायां प्राकृतभाषायां रचितग्रन्थाय आरक्षितो भविष्यति। यदि पालिप्राकृतभाषायां रचितग्रन्था नोपलभ्यन्ते तदा तस्य पुरस्कारस्य संस्कृतभाषायै विचारो विधास्यते।
 • वर्तमानकाले शासनेन स्वीकृतानाम् एवं शतप्रतिशतवित्तपोषितपुरस्काराणां प्रवृत्तौ संख्यायां धनराशौ स्वीकृत्युपरान्तमेव भवितुमर्हति।
 • विविधपुरस्कारः- विविधपुरस्काराः निम्नरूपेण वर्गीकृता वर्तन्ते-
  • साहित्यपुरस्कारा दश
  • शास्त्रपुरस्काराः षट्
  • बालसाहित्यरचनापुरस्कारौ द्वौ
  • श्रमणपुरस्कारौ द्वौ

  इमे पुरस्काराः संस्कृते रचनात्मककृतिषु तथा संस्कृतविषयेषु हिऩ्द्यां विरचित समीक्षात्मककृभ्यिोऽपि दास्यते।

 • महर्षिव्यासपुरस्कारः -- एकः एकसहस्राधिकद्विलक्षरूप्यकाणां
  वेदवेदांगेषु पौराणिकवाड्मयेषु रचनाधर्मितया स्वविशिष्टकृतित्वव्यक्तित्वाभ्यां राष्ट्रियख्यातिप्राप्ताय अन्तराष्ट्रियख्यातिप्राप्ताय एतादृशाय संस्कृतविदुषे प्रदास्यते, येन निजमौलिकेन समीक्षात्मकलेखेन सम्पादनेन वेदवेदांगे तथा पौराणिके साहित्ये विशेषयोेगदानं कृतं स्यात्। पुरस्कारपात्रतार्थं आवेदकायुः षष्टिवर्षात्मकं भवेत्। परन्तु योग्यस्थितौ अत्र शिथिलताधिकारश्चयनसमितेर्भविष्यति। अस्य क्षेत्रं सम्पूर्णमपि भारतं भविष्यति।
 • महर्षि नारद पुरस्कार-(एक) रु0 1,01,000/-(एक लाख एक हजार रुपये मात्र )
  संस्कृत पत्रकारिता जगत के ऐसे वरिष्ठ पत्रकार को जिन्होंने कम से कम 25 वर्षांे से संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं में अपने लेखन/सम्पादन तथा प्रकाशन से संस्कृत पत्र/पत्रिकाओं का राष्ट्रीय स्तर का गौरव प्रदान कराया हो, संस्कृत पत्र/पत्रिकाओं के संस्थापक सम्पादक के साथ ही लेखन (ग्रन्थ) समीक्षा, सम्पादन, अध्यापन कार्य करने वाले विद्वान भी अर्ह होंगे। पुरस्कार की पात्रता हेतु आवेदक की आयु न्यूनतम 60 वर्ष एवं क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।
 • चयनसमितिः/ चयनप्रक्रिया
  पुरस्कार-सम्मानविषये विचारविमर्शार्थम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य कार्यकारिणीसमित्या संघटितस्य एकलक्षस्य तज्ज्येष्ठपुरस्कारस्य कृते विशेषज्ञसमितिः सप्तसदस्यानां भविष्यति, यत्र स्थायिसमितिसदस्यत्वेन-
 • अध्यक्षः उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानम्
 • निदेशकः उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थान्
 • प्रमुखसचिवः सचिवभाषाविभागः, उत्तरप्रदेशशासनम् अथवा भाषाविभागस्य नामितोेऽधिकारी, य उपसचिवादुच्चस्तरीयो भवेत् असावपि सदस्योऽपि भविष्यति एतदतिरिक्तं
 • विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविद्वान् कुलपतिः
 • संस्थानस्य वर्षयुगलप्राक् एकलक्ष्यरूप्यकाणां पुरस्कारप्राप्तविद्वत्सु कश्चिदेको विद्वान् एवं
 • एतादृशाः संस्कृतविद्वांसो ये विश्वविद्यालये कुलपतयो वा संस्कृतस्य प्रतिष्ठितसंस्थानेषु निदेशकपदे न्यूनादपि न्यूनमेकवर्षं यावत् कार्यरता भवेयुः।
  पुरस्कारसमितिनिर्णयार्थं पंच सदस्यानमुपस्थितिरनिवार्या भविष्यति। प्रथमसदस्यत्रयमतिरिच्य त एव विद्वांसः वर्षत्रयं यावत् न द्वितीयं वारं पुरस्कारसमितिसदस्या भविष्यन्ति। पंचाशत्सहस्ररूप्यकाणमधिकपुरस्कानिर्णये पारदर्शितां निष्पक्षतां सुनिश्चिेतुं समित्या वस्तुनिष्ठाधारेषु विदुषां मूल्यांकनमनिवार्यं भविष्यति। यत्र निम्नबिन्दुषु सामान्यांका निर्धारिता भविष्यन्ति।
 • ग्रन्थानां लेखने सम्पादने प्रकाशने एवं पुरस्कृतग्रन्थे 20 अंकाः
 • संस्कृतसेवायै संस्कृतप्रचारप्रसारकार्याय देशविदेशाध्ययनाध्यापनकार्याय 20 अंकाः
 • पूर्वपदम्-विभिन्नविभागाध्यक्षपदे विश्वविद्यालय-संस्कृतसंस्थानपदेे संस्कृतक्षेत्रस्य विशिष्टपदे विशिष्टफैलोशिपादपदे सति 20 अंकाः
 • ख्यातिर्लोकप्रसिद्धिः उपर्युक्ते 1तः 3 इत्यस्मिन् सति अन्यथा ख्यात्युल्लेखः शैक्षणिक-मादनोपाधयस्ततः 20 अंकाः
 • विशिष्टयः- वेददर्शने न्याये तन्त्रे साहित्ये व्याकरणे साहित्यालोचने ज्योतिषक्षेत्रे वा विशेषता आधुनिकसन्दर्भेषु संस्कृतवाड्मयस्य अनुपयौगिकवैशिष्ट्ये वैदुष्ये 20 अंकाः
 • समित्या प्रचिताभिधानानांम् अनुमोदनं मुख्यम़िन्त्रमहोदयेन कारयितव्यमित्यावश्यकमस्ति। माननीयमुख्यमन्त्रिमहोदयस्यायमधिकारो भविष्यति यत् चयनसमित्या पुरस्कारार्थं चितानां महानुभावानां संशोधनं परिवर्तनं कर्तुुं शक्नुयात्। उक्तसंशोधनं शासनादेशसं 92/21..3..2010 तः 34/2006दिनाङ्कः 16 जूनं 2010 शासनादेशसं020/21..3..2015सं0सं0 34/2006 दिनाङ्कः 05 फरवरी 2015द्वारा विलोपितं कृतमस्ति तथा पुरस्काराणामनुमोदनं माननीयाध्यक्षेण करिष्यते।

पुरस्काराणां घोषणाः

पुरस्कारसमित्या निर्णीतानां चितानां पुरस्काराणां घोषणा उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य निदेशकेन यथासमयं करिष्यते तथा यथासम्भवं प्रतिवर्षं संस्कृतदिवसाद् देवोत्थानैकादशीमध्यं पुरस्कारवितरणसमारोहायोजनं विधाय पुरस्कारवितरणं सुनिश्चितं करिष्यते। पुरस्कृतविद्वद्भ्यः परम्परानुसारं ताम्रपत्रम् अंगवस्त्रं प्रमाणपत्रं च प्रदास्यन्ते। पुरस्कारसमित्याः कार्यकारिणीसमित्याः संस्तुतौ शासनानुमोदनेन शासनसहमत्या वा पुरस्काराणां धनराशौ संख्यायां वृद्धिः कर्तुं शक्यते।