प्रकाशनानुदान नियमावली

प्रकाशनानुवादसम्बन्धिनियमाः

  • संस्कृत-प्राकृत-पालिभाषासु लिखितानां केवलमुच्चकोटिकनवीनां मौलिककृतीनामेव प्रकाशनार्थं सहायताप्रदाने विचारविमर्शो भविष्यति।
  • केवलम् एतादृशनवीनग्रन्थानामेव प्रकाशनार्थं सहायता प्रदास्यते, यस्य प्रकाशनमद्यावधि न संजातमस्ति तथा यस्य प्रकाशनं संस्कृत-प्राकृत-पालिसाहित्यस्य उपलब्धिर्मन्येत।
  • कस्यचित् प्राचीनग्रन्थस्य नवीनवैज्ञानिकरीत्या सम्पादने तस्मिन् परनवीने मौलिकोद्भावनापूर्णे उच्चकोटिकटीकाग्रन्थे व्याख्यानप्रकाशनेऽपि विशेषपरिस्थितौ विचारो विधातुं शक्यते।
  • प्राचीनग्रन्थस्य सम्पादनं नवीनग्रन्थस्य रचनं वा उच्चकोटिकं स्यात्। ग्रन्थानुमोदनाय ग्रन्थपाण्डुलिप्याः एका प्रतिः संस्थानकार्यालये अवश्यं प्रेषणीया भविष्यति।
  • लेखकेन प्रकाशकेन व्ययस्य सम्पूर्णमनुमानं विस्तृतं विवरणं प्रस्तावितमूल्येन सह संस्थानानुमोदनार्थं प्रस्तोस्यते।
  • प्रकाशनसहायता अधिकादपि अधिका एकसहस्रप्रतीनां मुद्रणार्थं व्ययाुनमानाधारिता भविष्यति। तथा सामान्यतया पंच सहस्ररूप्यकाणां वा सम्पूर्णव्ययानुमानस्य षष्टिप्रतिशतरूप्यकेभ्योऽधिका न भविष्यति।
  • लेखकेन प्रकाशकेन पुस्तकस्य मुखपृष्ठे यत्र कुत्रापि उपयुक्तस्थाने इदं टंकनीयं भविष्यति यत् पुस्तकस्य प्रकाशनम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य आर्थिकसहयोगेन कृतमस्ति।
  • पुस्तकस्य उचितं मूल्यं संस्थानानुमोदनेनैव निश्चितं भविष्यति, निर्धारितमूल्यमतिरिच्य न पुस्तकविक्रयो भविष्यति।
  • पप्रकाशनसहायताया पंचाशत्प्रतिशतधनराशिः प्रथममूद्रितपुस्तकप्राप्तौ सत्यां तथा शेषः पंचाशत्प्रतिशतधनराशिः अन्तिममुद्रितपुस्तकप्राप्तौ प्रदास्यते। इयं सहायता तिसृषु किस्तेष्वपि िसुविधानुसारं दातुं शक्यते।
  • लेखकेन प्रकाशकेन वा प्रकाशितग्रन्थस्य त्रिंशत् प्रतयः संस्थानाय अर्पणीया भविष्यन्ति।