प्रशिक्षणयोजनाः

संस्कृतसंस्थानेन मुख्यालयसहिते सम्पूर्णेऽपि देशे यथासमयं संस्कृतभाषयाः प्रशिक्षणं संस्कृतशिक्षणशिविरमाध्येन तथा कर्मकाण्डप्रशिक्षणशिविरमाध्येन शुद्धकर्मकाण्डप्रशिक्षणप्रदानेन साकं प्रदेशे संस्कृतविद्यालयेषु कार्यरताध्यापकेभ्यः रिफरेशरप्रोग्राममपि चाल्यते।