संस्थान नियमावली

नाम

सोसयटीनाम उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानं भविष्यति।

मुख्यालय

संस्थानस्य मुख्यालयः कार्यालयश्च लखनऊ उत्तरप्रदेशे भविष्यति।

उद्देश्य

संस्थानस्योद्देयानि निम्नलिखितानि भविष्यन्ति:-

 • संस्कृतभाषा तथा तस्याः साहित्यस्य संरक्षणं, प्रोत्साहनं विकासश्च।
 • संस्कृत-पालि-प्राकृतभाषाणां हस्तलिखितानां दुर्लभाणां महत्त्वपूर्णानां च ग्रन्थानां तथा संस्कृतशिक्षासम्बद्धानाम् आवश्यकपुस्तकानां प्रकाशनम्।
 • संस्कृतस्य वैज्ञानिकानां तथा महत्त्वपूर्णानां कृतीनां हिन्द्यनुवादश्चान्यभाषानुवादस्तथा तत्प्रकाशनव्यवस्थापनम्।
 • संस्कृतस्य महत्त्वपूर्णकृतीनां प्रकाशने सहयोगप्रदानम्।
 • संस्कृतलेखकानां प्रकाशितोत्कृष्टकृतिभ्यः पुरस्कारप्रदानम्।
 • संस्कृतभाषायाः संस्कृतसाहित्यस्य च वृद्धेभ्यो विपन्नेभ्यो विद्वभ्यः आर्थिकसहायताप्रदानम्।
 • संस्कृतभाषाया उच्चाध्ययननिमित्तं निर्दिष्टावधये सुविधाप्रदानम् आर्थिकसहायताप्रदान´्च।
 • संस्कृतवाड्मयस्य विभिन्नपक्षेषु आधिकारिकविदुषां व्याख्यानायोजनम्।
 • विशिष्टकोटिकेभ्यः संस्कृतस्य विद्वभ्यः साहित्यकारेभ्यश्च पुरस्कारप्रदानं सम्मानप्रदान´्च।
 • संस्कृतभाषासाहित्यविभिन्नपक्षसम्बधिन्तगोष्ठीनाममायोजनं कविसम्मेलनस्यायोजनं, संस्कृतिककार्यक्रमाणामायोजन´्च।
 • संस्कृतपत्रिकाणां प्रकाशनम्
 • आकाशवाणीमाध्यमेन दूरदर्शनमाध्येन वान्यप्रसारमाध्यमैः सस्कृतभाषायाः संस्कृतसाहित्यस्य प्रचारे प्रसारे च प्रयासः।
 • संस्कृतभाषायाः संस्कृतसाहित्यस्य च विकाससम्बन्धिसंस्थाभ्यः, अनुसन्धानशालाभ्यः, पुस्तकालयेभ्यः पुस्तकालयेभ्यः सहायताप्रदानम्।
 • संस्कृतस्य प्रख्यातसंस्थानेभ्य आदानप्रदानं सम्पर्कस्थान´्च।
 • संस्कृतविकासाय केन्द्रियसर्वकारात् राज्यसर्वकारात् वान्यसंस्थाभ्यो व्यक्तिभ्यश्च सहायताप्राप्तिः।
 • संस्कृतपालिप्राकृतहस्तलिखितकृतीनां (पाण्डुलिपीना)ं क्रयणं सङ्ग्रहः पुस्तकालयादीनां स्थापनायाः व्यवस्थास्थापनम्।
 • एतादृशसर्वप्रासङ्गिककार्याणि कर्तव्यानि यानि उपरिनिर्दिष्टानाम् उदेश्यानाम् अग्रसारणे सहायकानि स्युः।

कार्यकारिणीसमितिसदस्यानां नाम सङकेतः व्यसायः, येभ्यः संस्थानियमानुसारं कार्यभारः समर्पितोऽस्ति।

कार्यकारिणीसमितिसदस्यसूची

क्र0 सं0 नाम सङ्केतः दूरभाषसङ्ख्या विशेषविवरणम्
         

उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य नियमावली

नाम

अस्याः संस्थाया नाम उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानं भविष्यति।

सामान्यपरिषदः सड्घटनम्

संस्थानस्य अर्थात् तस्य सामान्यपरिषदः निम्नलिखितसदस्या भविष्यन्ति :-

 • अध्यक्षः
 • एक उपाध्यक्षः
 • प्रमुखसचिवः/भाषाविभागः उत्तरप्रदेशशासनस्य वा तस्य प्रतिनिधिः।
 • सचिवः सांस्कृतिककार्यविभागः, उत्तरप्रदेशशासनस्य वा तस्य प्रतिनिधिः।
 • सचिवः वित्तविभागः, उत्तरप्रदेशशासनस्य वा तस्य प्रतिनिधिः।
 • कुलपतिः सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी।
 • उपनिदेशकः, संस्कृतशिक्षा इलाहाबादः
 • से (15 ) अष्टौ व्यक्तयः, यत्र न्यूनादपि न्यूनाः तिस्रो व्यक्तयः अनिवार्यतः उत्तरप्रदेशविश्वविद्यालयस्थ संस्कृतविभागानां शिक्षकेभ्यो भविष्यन्ति, तथा आचार्यस्तरप्राप्तप्रथमश्रेणीपरम्परागतसंस्कृतपाठशालानां प्राचार्येभ्यो भविष्यन्ति। उत्तरप्रदेशशासनेन मनोनीता भविष्यन्ति (16) तः (18) त्रयः प्रतिनिधयः प्रदेशस्य एतादृशसंस्थाभ्यो भविष्यन्ति, ये संस्कृतप्रचारप्रसाररता भवेयुः, ये सामान्यपरिषदा चेष्यन्ते। (19 )तः(23 ) संस्कृतस्य प´्च विद्वांसो ये स्वशक्त्या सामान्यपरिषदा चेष्यन्ते। (24) कोषाध्यक्षः तथा निदेशकः उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानम्।
 • निदेशकः उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानम्।

सदस्यता, सदस्यानां कार्यकालः रिक्तेत्यादि।

 • प्रतिबन्धोऽयमस्ति यत् अस्य संस्थानस्य सङ्घटनतिथेः एकवर्षस्य कृते अस्य संस्थानस्य सामान्यपरिषदः समस्तसदस्याः सर्वकारेतरसदस्यानां मनोनयनम् उत्तरप्रदेशशासनद्वारा करिष्यते।
 • संस्थानस्य सामान्यपरिषदः वा तस्य कार्यकारिणीसमितेरथवा तस्या अन्यस्याः कस्याश्चित् समितेः ये पदेन भविष्यन्ति। तेषां सदस्यता तत्पदसमाप्त्यन्तरं स्वत एव समाप्ता भविष्यति। तथा तत्पदस्य उत्तराधिकारिण एतादृशः सदस्या भविष्यन्ति।
 • संस्थानस्य सामान्यपरिषदः, कार्यकारिणीसमितेर्वान्यस्याः कस्याश्चित् समितेः कस्यचित् पदेन सर्वकारीयसदस्यस्य स्थाने उत्तरप्रदेशशासनं यस्मिन् कस्मिन्नपि काले प्रतिस्थाहनिनियुक्तिं कर्तुं शक्नोति तथा एतादृशनियुक्तौ अवमुक्तसदस्यस्थाने प्रतिस्थानी स्थानं लप्स्यते।
 • सर्वकारेतरसदस्यानां दशायां तेषां सदस्यताकार्यकालः नामिततिथेराभ्यः एकवर्षात्मको भविष्यति।
 • कश्चिदपि सदस्यः संस्थानस्य सामान्यपरिषदः सदस्यो न स्थास्यति यदि तस्य मृत्युर्भवति, असौ त्यागपत्रं ददाति, विकृतमस्तिष्को वा भवति। अकि´्चनत्वं भजते, नैतिकपतनसम्बन्धिदण्डापराधाय सिद्धदोषो वा भवेत्।
 • यदि कश्चित्सदस्यः संस्थानस्य सामान्यपरिषदः त्यागपत्रं दातुमिच्छति तदासौ संस्थानस्य सामान्यपरिषदोऽध्यक्षं सम्बोघ्य त्यागपत्रं पे्रषयिष्यति तथा त्यागपत्रं स्वीकृततिथेः प्रभावशीलं भविष्यति, प्रतिबन्धोऽयमस्ति यत् अध्यक्षः उत्तरप्रदेेशशासनस्य शिक्षाविभागसचिवाय त्यागपत्रं सम्प्रेष्य पदं त्यक्तंु शक्नोति, यत् स्वीकृतितिथेः प्रभावशीलं भविष्यति।
 • कस्मिंश्चित् रिक्ते पदे मनोनीतोऽथवा निर्वाचितो जनो यादृश्यपि स्थितिस्स्यात् सदस्यतायाः कार्यकार्यकालासमाप्तावधिकृते समासीनो भविष्यति।
 • संस्थानस्य सामान्यपरिषत् तथा तस्य कार्यकारिणी समितिः स्वकार्यं विधास्यति स्यान्नाम कस्यचित्सदस्यस्य नियुक्तये नाममनोनयने च काचित् त्रुटिः कश्चित्प्रमादो विलम्बो वेति। संस्थानस्य सामान्यपरिषदः तथा कार्यकारिणीसमितेः किमपि कार्यम् अस्मात् कारणात् अवैधं न भविष्यति यत् तस्मिन् किमपि रिक्तं विद्यमानमासीत् वा कस्यचित् सदस्यस्य मनोननयने अथवा नियुक्तौ काचित् त्रुटिरासीत्।
 • नियमेऽस्मिन् पूर्ववद् उपबन्धे कस्यांचिदपि परिस्थितौ उत्तरप्रदेशशासनं स्वविवेकेन अस्य संस्थानस्य संघटनतिथेः नववर्षावधेरभ्यन्तरं संस्थानस्य सामान्यपरिषदः एवं कार्यकारिण्याः यथासमयं पुनःसंघटनं कर्तुं शक्नोति, किंच एतादृशसंघटने कृते सति उपबन्धस्य( 1 ) अधीने पूर्वतो मनोनीतानां सदस्यानां कार्यकालः समाप्तिं गमिष्यति।

टिप्पणी

शासनादेश सं0 119515-(17)90-62(12)87 शिक्षा-17 दिनांक 8 मर्इ 1990 के अनुसार-नियम 3 का उपबंध 9 में आये शब्द 12 वर्षों की अवधि के स्थान पर 25 वर्ष की अवधि कर दी गर्इ है।

सामान्यपरिषदः कर्तव्यमुत्तरदायित्वं च

संस्थानस्य सामान्यपरिषदो निम्नलिखिं कत्र्तव्यम् उत्तरदायित्वं च भविष्यति :-

 • संस्थानस्य सामान्यपरिषदो नियम-2 मध्ये ( 16 ) तः ( 18 )तथा ( 19 )तः ( 23 ) इत्यत्रोल्लिखितसर्वकारेतरसदस्यानां चयनम्।
 • ससंस्थानस्य कार्यकारिणीसमितेः द्वयोः सदस्ययोश्चयनम्।
 • कार्यकारिणीसमितिद्वारा निर्मितवार्षिकायव्ययानुमोदनम्।
 • संस्थानस्य कार्यसंचालनार्थं प्रशानसनसंचालनाय च नियमसर्जनं, तदंगीकरणं तस्मिन् परिवर्तनम्।
 • संस्थानस्य लेखापरीक्षणाय उत्तरप्रदेशशासनेन निर्धारितसम्परीक्षकैः परीक्षणव्यवस्था।
 • कार्यकारिणीसमित्या प्रस्तावितकार्यक्रमेषु योजनासु च विचारोऽनुमोदनं च।
 • संस्थानोद्देश्यपूर्तये कार्यकारिण्यामभिवृद्ध्यर्थं कश्मिंश्चिदन्यस्मिन् विषये प्रस्तुते तस्मिन् विचारस्तथा तदनुमोदनम्।
 • अन्यस्मिन् कस्मिंश्चिदपि कार्यै विचारः, येन संस्थानस्य कर्तव्यानामुद्देश्यानं च पूर्तिर्भवेत्।

सामान्यपरिषदोऽधिवेशनम्

सामान्यपरिषदोऽधिवेशनं न्यूनादपि न्यूनमेकवारम् अध्यक्षसहमत्या भविष्यति। विशेषाधिवेशोऽपि अध्यक्षेण कार्यकारिणीसमितेः सामान्यसमितेर्वा कुलसदस्यानां 2/3 परिमितसदस्यसंख्याद्वारा प्रार्थनायामाकारयितुं शक्यते।

कार्यकारिणीसमितिसंघठनम्

कार्यकारिणीसमितौ निम्नलिखितसदस्या भविष्यन्ति-

 • अध्यक्षः - सामान्यपरिषदोऽध्यक्षः
 • उपाध्यक्षः - ( 3 ) तः ( 6 ) चत्वारः सदस्याः सामान्यपरिषदि उत्तरप्रदेशशासनेन मनोनीतेभ्योऽटभ्यः सदस्येेभ्यः तथा नियम-2 इत्यस्य ( 3 ) तः ( 7 ) इतियावदुल्लिखितसदस्येभ्यः उत्तरप्रदेशशासनेन मनोनीता भविष्यन्ति। ( 7 ) तः ( 8 ) द्वौ सदस्यौ सामान्यपरिषदा नियम-2 इत्यस्य ( 16 ) तः ( 18 ) पर्यन्तम् तथा ( 19 ) तः ( 23 ) इत्यत्रोल्लिखितसदस्येभ्यः क्रमशः एकैकश्चेष्यते। तथा
 • निदेशकः - उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानम्।
 • कार्यकारिणसमितेस्सदस्यतायाः सम्बन्धे, सदस्यानां कार्यकालविषये रिक्तादिसम्बन्धे च त एव प्रतिबन्धाः प्रभाविता भविष्यन्ति ये सामान्यपरिषदः सम्बन्धे नियम-3 इत्यत्र उल्लिखिता वर्तन्ते।

कार्यसमितेः कर्तव्यम् उत्तरदायित्वं च।

कार्यकारिणसमितेः कर्तव्यानि उत्तरदायित्वानि च निम्नलिखितानि सन्ति- :-

 • सामान्यपरिषदो नियन्त्रणाधीन-अकादम्याः सम्पूर्णकार्याणां कार्यान्वयनाधिकारः।
 • संस्थानस्य तस्य कार्लालयस्य पर्यवेक्षकाय नियन्त्रणाय चोत्तरदायित्वम्।
 • सामान्यपरिषदो विचारार्थम् अनुमोदनार्थं च संस्थानार्थं कार्यक्रमाविष्करणम्।
 • सामान्यपरिषदो विचारार्थम् अनुमोदनार्थं संस्थानस्य वार्षिकवृत्तलेखानां सज्जीकरणम्।
 • संस्थानसंचालनाय उत्तरप्रदेशशसनस्य अनुमोदनेन एतादृशपदानां सृजनं येषामावश्यता स्यात्। एवं तत्र नियुक्तिादिप्रतिबन्धनिर्धारणं तथा संस्थानस्य समस्तकर्मचारिणां सेवाप्रतिबन्धनां निर्धारणं। अत्र सामान्यपरिषदोऽनुमोदनमपि अपेक्षितं भविष्यति।
 • संस्थानस्य कर्मचारिवर्गस्य नियुक्तिसम्पादनम्।
 • एतादृशानि समस्तानि तानि कार्याणि करणीयानि यानि संस्थानस्य उद्देश्यपूर्तये कर्तव्यपूर्तये च सहायकानि स्युः, वा तेषां सुचारुरूपेण सम्पादनम्।
 • कार्यकारिणीसमितिः प्रस्तावमग्रेसारयित्वा संस्थानपदेषु नियुक्तिसम्बधिस्वाधिकारम् अन्यं वा क´्चितदधिकारं येन संस्थानस्य कार्यसम्पादने सौकर्यं स्यात्, समुचितैः प्रतिबन्धैः निर्देशैस्साकं कस्यै उपसमितये, कस्मैचिदध्यक्षाय वा निदेशकाय प्रतिनिहितं कर्तुं शक्नोति।

पदाधिकारी

संस्थानस्य निम्नलिखिताः पदाधिकारिणो भविष्यन्ति :-

 • अध्यक्षः
 • उपाध्यक्षः
 • कोषाध्यक्षः
 • निदेशकः

अध्यक्षनियुक्तिस्तस्य कार्यकालः, तत्कर्तव्यम्

अध्यक्षो यो संस्कृतभाषायाः साहित्यस्य विद्वान सर्वकारेतरो जनो भविष्यति, असौ राज्यसर्वकारेण नामितो भविष्यति। कार्यभारग्रहणतिथेः यदि असौ त्यागपत्रं न दद्यात् वा राज्यसर्वकारेण नापसार्येत तदा तस्य कार्यकाल एकवर्षस्य भविष्यति।

अध्यक्षस्य निम्नलिखितकार्याणि भविष्यन्ति:-

 • सामान्यपरिषदः कार्यकारिणीसमितेः अधिवेशनस्य अध्यक्षतां करिष्यति।
 • संस्थानस्य सामान्यपरिषदा कार्यकारिणीसमित्या समर्पितकार्याणां निष्पादनं तथा संस्थानस्य कार्याणां प्रकराणां निर्देशन -समन्वयसम्पादनम्।
 • आपातकालीनस्थितौ कार्यकारिणीसमितेः कर्तव्यानामुत्तरदायित्वानां च निर्वहणम्, किन्तु प्रतिबन्धोऽयं स्थास्यति यदेतत्प्रकारकनिर्वाहितकार्येः कार्यकारिणीसमितिः आगाम्युपवेशनेषु अवगता स्यात्।
 • ससंस्थानस्य पूर्णकालिककर्मचारिषु नियन्त्रणं तथा तेषां मार्गदर्शनम्।
 • स्वविवेकेन कोषाध्यक्षात् निदेशकाच्च कार्याणां सूचनोपलब्धिस्तथा
 • अन्येषामेतादृशानां कार्याणां सम्पादनं यैः संस्थानस्य उद्देश्यानां कृत्यानां च सम्पूर्तिर्भवेत्।

उपाध्यक्षस्य नियुक्तिः कार्यकालः कर्तव्यानि च

संस्थानस्य द्वयोरपाध्यक्षयोस्स्थाने एकः पूर्णकालिक उपाध्यक्षो भविष्यति, यः संस्कृतभाषायाः संस्कृतसाहित्यस्य च विद्वान् कश्चित्सर्वकारेतरजनो भविष्यति, असौ राज्यसर्वकारेण नामितो भविष्यति। कार्यभारग्रहणतिथेः यद्यसौ त्यागपत्रं न दद्यात् अथवा राज्यसर्वकारेण नापसारितो भवेत् तदा तस्य कार्यकालः एकवर्षस्य भविष्यति।

उपाध्यक्षस्य निम्नलिखितकर्तव्यानि भविष्यन्ति :-

 • अध्यक्षस्य अनुपस्थितौ तस्य समस्तकर्तव्यनिर्वहनं करिष्यति।
 • अन्यान्यपि कार्याणि यानि अध्यक्षप्रदत्तानि सामान्यपरिषत्प्रदत्तानि कार्यकारिणीसमित्या प्रदत्तानि तेषां सम्पादनम्। उक्तप्रयोजनद्वयनिष्पादनार्थम् अध्यक्ष एकमुपाध्यक्षं स्वेन सामान्येन विशिष्टेन वा निर्देशेन नामितं करिष्यति।

कोषाध्यक्षस्य नियुक्तिः कार्यकालः कर्तव्यानि च।

कोषाध्यक्षस्य नियुक्तिः सदैव उत्तरप्रदेशशासनेन तावत्कालिकी एव तैः प्रतिबन्धैबद्धा भविष्यति ये शासननेन उपयुक्ताः प्रतीयेरन्।

कोषाध्यक्षस्य निम्नलिखितानि कर्तव्यानि भविष्यन्ति- :-

 • सर्वेष्वपि वित्तीयप्रकरेणु संस्थानाय स्वविवेकेन अन्यथा अध्यक्षद्वारा अधिकारिणा वा याचिते परामर्शप्रदानम्।
 • कार्यकारिणसमितेः कर्तव्यानाम् उत्तरदायित्वान् आधीन्ये संस्थानं प्रति स्वीकृतानुदानस्य अन्यधनराशीनां समुचितप्रयोगाय उत्तरदायित्वग्रहणं तथा
 • कार्यकारिणीसमित्या सामान्यपरिषदा समर्पितसमस्तकार्याणां सम्पादनम्।

निदेशकस्य नियुक्तिस्तथा कर्तव्यम्-

संस्थानस्य निदेशक उत्तरप्रदेशशासनेन एतादृशावधिकृते तथा एतादृशप्रतिबन्धैर्नियोक्ष्यत,े यथा उत्तरप्रदेशशासनमुचितं मन्येत। एवं च तादृशं वेतनं दीयतां यादृशम् उत्तरप्रदेेशशासनं सुनिश्चितं कुर्यात्।

निदेशकस्य कर्तव्यानि उत्तरदायित्वानि च निम्नलिखितानि भविष्यन्ति :-

 • निदेशकः संस्थानस्य मुख्यकार्यकारी अधिकारी भविष्यति, योऽध्यक्षस्य निर्देशनाधीनः पथप्रदर्शनाधीनः अकादम्याः समुचितप्रशासनाय उत्तरदायित्वं भजिष्यते।
 • निदेशकः उत्तरप्रदेशाशासनविहितां संस्थानस्य वार्षिकीम् आख्यां लेखा च निर्मातुमुत्तरदायी भविष्यति।
 • निदेशकः कर्मचारिवर्गीयसदस्यानां कर्तव्यानां निर्देशं करिष्यति, तत्र चावश्यकं पर्यवेक्षणं प्रशासनिकं नियन्त्रणं च स्थापयिष्यति।
 • संस्थानस्य विभिन्नप्राधिकारिपक्षतः पत्रव्यवहारं करिष्यति।
 • निदेशकः सर्वेषामप्यंगानां यथा सामान्यपरिषदः कार्यकारिणीसमितेः तथा तस्य कस्चाश्चिदपि समितेः सचिवो भविष्यति।
 • संस्थानस्य समग्रचलाचलसम्पदामभिरक्षको भविष्यति।
 • संस्थानस्य प्रत्येकमपि अंगस्य अधिवेशनायोजनार्थं सूचयिष्यति।
 • संस्थानस्य सर्वेषामपि अंगानामधिवेशनानां कार्यसूचीं कार्यवृत्तं च निर्मास्यति तथा तत्र समुचितं कार्यान्वयं करिष्यतिं।
 • संस्थानस्य समस्तलेखानां कोषाध्यक्षपरामर्शानुसारं निजसमुचितनिर्देशने स्वनियन्त्रणे विधिवत् संरक्षिष्यति।
 • संस्थानसम्बद्धा सर्वा अपि संविदाः संलेखाः निदेशकेन निष्पादयिष्यन्ते तथा हस्ताक्षरीकरिष्यन्ते, किन्तु तत्र प्रतिबन्धोऽयमस्ति यत् चैकादसिंक्राम्यकरणपत्रेषु निदेशकातिरिक्तं कोषाध्यक्षोऽपि हस्ताक्षरं विधास्यति।

सदस्यतायाः समाप्तिः-

उत्तरप्रदेशशासनं संस्थानस्य सामान्यपरिषदः कार्यकारिणीसमितेः वा अन्यसमितेः उपसमितेः अध्यक्षम् उपाध्यक्षं पदच्युतं कर्तुं शक्नोति। यदि अध्यक्षः सदस्यः सामान्यपरिषदः वा सम्बन्धिसमिते निरन्तरमुपवेशत्रयेऽनुपस्थितो भवति।

अधिवेशनानि-

 • संस्थानस्य कस्यचिदपि अंगस्य अधिवेशनार्थं न्यूनादपि न्यूनं सप्तदिवसात्मिकी सूचना आवश्यकी भविष्यति, किन्तु आपाताधिवेेशनमस्मादपि न्यूनसूचने अकारयितुं शक्यते। आताधिवेशनस्य तात्पर्यं तदुपवेशनेन वर्तते यत् कस्माच्चिद् विशेषकारणवशात् सामान्यपरिषदः 2/3सदस्यानां प्रार्थनायां वा स्वं प्रति अध्यक्षादेेशानुसारं निर्गतविशिष्टविषये विचारार्थमाहूता भविष्यति।
 • निदेशकः अध्यक्षपरामर्शेन सम्बन्धितागंानामुपवेशनमारयिष्यति।
 • एतादृशस्य प्रत्यंमपि अभिलेखः स्थापयिष्यते।
 • कस्यचिदपि अंगस्य अधिवेशने सदास्यानां बहुमतैर्गृहीतो निर्णयः सम्बन्धितागंनिर्णयो मंस्यते।
 • सस्थानस्य सामान्यपरिषदः कार्यकारिणीसमितेर्वा कस्यचिदपि अधिवेशनार्थं गणपूर्तिः व्यक्तिशः उपस्थितेषु पंचसु सप्तसु वा सदस्येषु भविष्यति।, किन्तु प्रतिबन्धोऽयं स्थास्यति यत् एतादृशमधिवेशनं यत् गणपूर्तेरभावे स्थगितं स्यात्, तस्य अधिसूचितकार्यसम्पादनार्थं भाव्यधिवेशनाय कस्याश्चिद् गणपूर्तेरावश्यकता न भविष्यति।

आयः सम्पद्वा

संस्थानस्य सम्पज्जन्य आयः संस्थानोद्देश्यपूर्तये एवं कार्यान्वयनविकासाय नियोजयिष्यते। संस्थानस्य आयांशः सम्पदंशो वा कस्मैचिदपि सदस्याय कर्मचाचारिणे लाभांशत्वेन वान्यप्रकारेण प्रत्यक्षेण परोक्षेण वा दास्यते अथवा हस्तान्तरितो विधास्यते।

यात्राव्ययः

संस्थानस्य वा तन्नियुक्तायाः कस्याश्चिदपि समितेः एतादृशाः सदस्याः ये राज्यसर्वकारस्य केन्द्रसर्वकारस्य वा कर्मचारिणः स्युः, स्वसर्वकारनियमनुसारं स्वविभागतः यात्राव्ययं दैनिकव्ययं वा प्रप्स्यन्ति। संस्थानस्य अन्येभ्यः सदस्येभ्यः दैनिकव्ययस्तथा यात्राव्ययः तेनैव रूपेण दास्यते, यो राज्यसर्वकारस्य प्रथमश्रेणिककर्मचारिभ्योऽनुमतो वर्तते।

विघटनम्

संस्थानस्य विघटने सति ऋणपूर्तेः दायित्वपूर्तेरनन्तरं यदि काचित् सम्पदवशिष्यते तदा तस्य निस्तारणम् उत्तरप्रदेशशासनद्वारा निर्देशितरीत्या करिष्यते।

नियमावलीसंशोधनम्

अस्यां नियमावल्यां संशोधनं परिवर्तनं, परिवर्धनम् उत्तरप्रदेेशशासनद्वारा स्वविवेकेन वा उत्तरप्रदेशशासनानुमोदनाधीनत्वे यथोचितसूचनोपरान्तम उक्तप्रयोजनाय विशेषरूपेणाहूतसंस्थानस्य सामान्यपरिषदोऽधिवेशने कर्तुं शक्यते।

सामान्यम्

 • उत्तरप्रदेशशासनं समये समये , संस्थानस्य एषु प्रकरणेषु येषु राज्यसुरक्षा निहितास्ति वा पर्याप्तसार्वजनिकहिताय स्यात्, तत्कृत्यानां प्रयोगविषये सम्पादनसम्बन्धे निर्देष्टुं शक्नोति तथा एवंविधान् अन्यनिर्देशानपि दातुं प्रभविष्यति। ये संस्थानसंचालने वित्तीयप्रकरणे तथान्यप्रकरणे आवश्यका भवेयुः। अनेनैव प्रकारेण केचिदेतादृशान् अपि निर्देशान् परिवर्तयितुं विखण्डयितुं वा शक्नोति। संस्थानमेतत्प्रकारकान् निर्देशान् तात्कालिकप्रभावेण कार्यान्वितान् करिष्यति।
 • उत्तरप्रदेशशासनेन संस्थानस्य सम्पदः तथा तत्कार्यकलापानां च सम्बन्धे एतादृश्यो विवरणिकाः लेखाः सूचना वा याचितुं शक्यते, यस्य आवश्यता तत्कृते स्यात्।
 • संस्थानद्वारापारितबजटस्य एका प्रतिः वित्तीयवर्षप्रारम्भे उत्तरप्रदेशशासनाय समर्पयिष्यते।